Формират се групи за обучения по ключови компетенции!
18.10.2012

 

Българска стопанска камара (БСК), съвместно със социалните партньори - КНСБ и КТ „Подкрепа", реализира проект по ОПРЧР - „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" (ИСОК).

 

Една от приоритетните дейности по проекта е обучение на 2100 специалисти и мениджъри по ключови компетенции.

 

Съгласно утвърдения от Агенция по заетостта план-график, обученията ще се проведат в периода м. октомври - декември 2012 г. и ще се водят от експерти-преподаватели.

 

Всички заинтересовани от повишаване на компетенциите и личната ефективност на служителите си предприятия могат да включат свои специалисти в обученията, като при определянето на участниците трябва да имат предвид следното:

 

Темите на обученията и план-графикът за тяхното провеждане са публикувани в прикачените по-долу файлове.

 

За записвания е необходимо да се попълнят и изпратят прикачените по-долу документи:

 

Попълнените документи изпратете на адрес (според мястото на обучението):

 

За справки, записвания и друга информация можете да се обръщате към координаторите на обученията за съответните градове, както следва:

 

Поради ограничения брой места, групите се запълват по реда на изпращане на документите, т.е. предимство ще имат първите подали заявление.

***

ВАЖНО!!! Информираме Ви, че:

  1. Обученията за мениджърски и социални компетенции, както и тези за  организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси за град София са затворени за нови участници, тъй като групите за запълнени и няма свободни места.
  2. Местата и за трите обучения по дигитални компетенции в гр. Бургас са запълнени!
  3. Местата за всички обучения в Плевен са запълнени!
  4. Към настоящия момент се обработват заявки за дигитални компетенции за град София.
  5. При освобождаване на места в някоя от групите, тук ще публикуваме своевременно съобщение.
  6. Подалите заявки ще бъдат уведомени за това дали са включени или не в заявеното обучение, по електронна поща в рамките на 3-5 дни преди началото на обучението.


Моля да имате предвид, че чрез on-line заявка можете да кандидатсвате само за обучения, за които има посочена дата - в противен случай заявката не се обработва.

***


КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯТА:


Мениджърски/социални ключови компетенции

 

Управление на времето

Управлението на времето е важно умение, което помага за упражняването на контрол върху работата и намаляването на работния стрес. Обучението ще запознае участниците с техниките за ефективно управление на времето и начините за подобряването му и ще даде възможност за придобиване на умения за управление на времето - умение да изразходват работното си време за задачи, които водят до постигане на поставените цели и очакваните резултати в срок; способност да запазват спокойствие и да остават фокусирани върху целта в напрегнати моменти; да контролират емоциите си с цел да планират и изпълняват задачите си, така че да постигнат резултат.


Взимане на решения и управление на конфликти

Ще бъде разгледан моделът за вземане на решения, уменията, които трябва да притежава личността и отговорностите които трябва да поема, етапите при вземане на решения. Обучаемите ще придобият умения за управление на конфликти - идентифициране същността на конфликта, анализиране на основните причини за възникването му и действията със страните, участници в конфликтната ситуация.


Управление на качеството

В процеса на обучение ще бъдат представени типовете организационната култура и нива на нейното проявление. Ще бъде разгледано и качеството като един от решаващите фактори за конкурентоспособността на бизнеса. Програмата ще запознае курсистите с концепциите за качество - принципи, елементи и системи за управление на качеството. Ще бъдат представени и стандарти от семейството ISO. В хода на обучението ще бъдат разгледани въпроси, свързани с понятията системи, процеси, одитиране и сертификация. Внимание ще се отдели на инструментите и методите за мениджмънт на качеството, на прилагането на изискванията на системите за управление чрез решаване на задания във вид на групови упражнения и казуси от практиката.


Водене на преговори и изграждане на сътрудничество

В рамките на обучението ще бъдат представени основните фази на преговорите, принципите на успешните преговори и тяхното отстояване, модели за изграждане на сътрудничество. Участниците в обучението ще придобият знания за убедителното изразяване и аргументираното отстояване на позиции, създаване и поддържане на мрежа от полезни контакти с клиенти и партньори, за постигане на целите посредством ефективното убеждаване на останалите.


Мотивация и работа в екип

Мотивацията и работата в екип са важен фактор за постигане на качество и ефективност при реализиране на фирмените политики. Обучението ще даде възможност за изграждане на умения за управляване на процесите и хората в екипите, координиране на общите и индивидуалните цели и интегриране на различни мнения, поддържане на целенасочено поведение, с цел постигане на желания резултат, способност за създаване на мотивираща работа среда и умения за работа с хора.


Ефективни комуникации

В рамките на обучението ще бъдат разгледани принципите на ефективна комуникация, общите модели на общуването, видовете комуникативна среда, техники и методи за ефективна комуникация. Участниците ще придобият знания относно основни понятия и умения за търсенето и подаването на информация към информационните звена в организацията, уверено и аргументирано представяне на идеи и предложения, способност за говорене пред различна аудитория.


Ориентиране към резултати и внимание към детайла

Основните теми в рамките на обучението са свързани с управлението на резултатите, оценяването, докладването, интерпретирането на резултатите и вниманието към детайла. Специално внимание е отделено на изграждането на резултатно ориентирана култура в организациите. В рамките на обучението ще се придобият умения и способности за постигане на очакваните резултати чрез влагане на оптимални ресурси. Ще се дискутират успешните модели за ориентация към активно действие с цел постигане на удовлетвореност на клиента.


Стратегическо управление

Участниците ще придобият знания за основни понятия в стратегическото управление - елементите на стратегическото управление, стъпките за създаване на стратегия, инструментите на стратегическото управление и популярни практики за стратегическо планиране. Участниците ще придобият умения за подготвяне на ясни краткосрочни и дългосрочни планове за постигане на поставените цели, осъществяване на постоянно наблюдение на процесите и контролиране на тяхната ефективност. Специално внимание ще се отдели на уменията за иницииране, планиране и координиране на проекти, на администрирането на процеси.

 

Дигитални ключови компетенции

МS Windows 7
MS Office 2010

Обучението акцентира върху работа с операционната система Windows, Интернет и електронна поща, подготовка и редактиране на документи. Участниците се запознават с оптималното използване на текстообработващата програма Word 2010, разработката на електронни таблици с Excel 2010, извършване на изчисления, сортиране на данни, визуализация на данните чрез диаграми. Обучението включва и усъвършенстване на презентационните умения с Power Point 2010.

 

Kлючови компетенции по организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси

 

Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух

Участниците придобиват знания относно същността на иновацията и иновативното мислене; какви са иновативните пътища към успеха; какво е творческа интелигентност - условия и среда за проява; клиентите като източник на иновативни идеи. Обучението цели да се засили готовността за промяна и се насърчи способността за приемане на промените като възможност за учене и израстване в професионален и личен план.


Компетентност за действие

Участниците фокусират вниманието си върху реализиране на бизнес действия и работни дейности, които се осъзнават като необходими за развитието на собствената личност или на групата, отдела, фирмата. Придобиват знания относно основите на предприемачеството, предприемаческите стратегии и предприемаческия успех; какво е: пирамидата на компетентността; компетентност за действие; конкурентно предимство - приоритизиране на възможностите за самоусъвършенстване. Насърчават се да развиват Способност за извършване на действия, насочени към конкретни резултати.


Организация и управление на работното място

Целта на обучението е да се фокусира вниманието на участниците върху мястото им в организационната структура и връзката с други звена и отдели, както и принадлежността им към работната система Разглеждат се въпроси за работната среда - микроклимат и въздействие на средата. Човешкият труд и неговото управление - критерии за оценка на ергономичен труд. Мотивация и управление на персонала.Наставничество и обучение като система - план за наставничество. Насърчава се развитие на умения за оптимизиране на работните процеси за постигане на нужната производителност.


Продажбени умения и ориентация към клиента

Вниманието на участниците се фокусира върху продажбената политика на фирмата като основна част от маркетинговата политика и значението й за конкурентноспособността и позиционирането на фирмата на пазара. Насочва се вниманието към осъзнаване важността на взаимоотношенията с клиентите и се насърчава интензивната и постоянна комуникация с тях. Дискутират се въпроси за пазара и продажбите; основните етапи в процеса на продажбите; умението да се продава; управление на взаимоотношенията с клиентите; критерии за устойчиво конкурентно преимущество на продуктите.


Организационна компетентност

Участниците придобиват знания относно основите на организацията; какво представлява организационната структура; какво е организационна компетентност и какви са основните елементи на организационната компетентност. Придобиват умения да действат съзнателно в съответствие с организационните приоритети и цели на фирмата,относно техники и методи за управление и разпределение на времето и повишаване на собствената дисциплина. Развиват умения за планиране оптималното използване на ресурсите и прилагане на плановете в практиката. 


Документи

Справка за участие на предприятието (формуляр) ГРАФИК на обученията Учебни програми - дигитални компетенции Учебни програми - мениджърски и социални компетенции Учебни програми - организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси Заявление за участие