Процедура за определяне на изпълнители за разработване и адаптиране на инструменти за оценка на компетенции
28.05.2012

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И
     
По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, със седалище и адрес на управление и за кореспонденция: ул.”Алабин” № 16-20, тел.: 02 987 29 60, факс: 02 987 26 04, www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтиц, административен сътрудник, тел.: 02 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

обявява процедура «открит избор» за определяне на изпълнител/и - за изпълнение на дейности с обект: „РАЗРАБОТВАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИ” с  обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1.  Разработване, апробиране и валидиране на електронен тест за оценка на мениджърски компетенции.
  2. Обособена позиция 2.  Разработване, апробиране и валидиране на електронен тест за оценка на емоционална интелигентност.
  3. Обособена позиция 3. Разработване, апробиране и валидиране на електронен тест за оценка на социални компетенции.


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните Интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1, ст. № 110  до 17.00 ч. на 15  юни 2012г.                       


Документи

ОБЯВА, ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА Информация за сключен договор