Oскар-Ел ЕООД

гр. София

www.oskar-el.com
Ванико ООД

гр. Благоевград

www.vaniko.com
Институт по механика на БАН

гр. София

www.imbm.bas.bg
Научно-изследователска лаборатория Мехатроника към ТУ-София

гр. София

www.tu-sofia.bg/labs/106
АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД

гр. Габрово

www.amk-drives.bg
Ромтех-3Ес ООД

гр. Враца

www.rommtech-3s.com
Самел 90 АД

гр. Самоков

www.samel90.com
САТ ЕООД

гр. София

www.satbg.com
Сатурн инженеринг ООД

гр. София

www.saturn-engineering.com
Спесима ООД

гр. София

www.spesima.eu