Открит избор за изпълнител за създаване на секторни компетентностни модели - краен срок: 17.04.2012 г.
29.03.2012

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ/И
                    

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, със седалище в гр.София и адрес на управление: ул."Алабин" № 16-20,  адрес за кореспонденция    тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтиц на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура «открит избор»,  за определяне на изпълнител/и - 

за изпълнение на дейности с обект: „СЪЗДАВАНЕ НА СЕКТОРНИ КОМПЕТЕНТНОСТНИ МОДЕЛИ"   с  обособени позиции:

 


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg.


Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110  до 17.00 ч. на 17.04. 2012 г.


ОБЯВАТА, ПОЯСНИТЕЛНИЯТ ДОКУМЕНТ И СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ ПО-ДОЛУ!


Документи

Пояснителен документ и съпътстваща документация към обявата (.doc) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4