Обява за процедура "открит избор" за 19 преподаватели
03.08.2012

О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 (деветнадесет преподаватели)

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

 

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност: Административен сътрудник, тел.: 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

 

обявява процедура „открит избор" за определяне на изпълнители (деветнадесет преподаватели) за изпълнение на дейности с обект: „Обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи",

 

с обособени позиции:

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 

 

Пояснителният документ е публикуван по-долу, както и на следните интернет адреси:

1. www.az.government.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;

Обявата е публикувана в брой 178/3.08.2012 г. на в-к "Сега"

Оферти се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 

до 17.00 ч. на 20.08.2012г.

 

Допълнителни материали за кандидатите:

РАМКОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ


Документи

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ [doc] ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ [pdf] Отговор на постъпил въпрос/13.08.2012 г. Информация за сключен договор Информация за сключени договори по позиции 9, 13 и 19