Обява за определяне на изпълнител за подготовка на предложения за нормативни промени за учене през целия живот
28.05.2012

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.


На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,


Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, със седалище в гр. София и адрес на управление и за кореспонденция: гр.София, ул. „Алабин” № 16-20 тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, административен сътрудник, тел.: 02 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.


обявява процедура за определяне на изпълнител един експерт – „открит избор” с обект:


“Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба - насърчаване на ученето през целия живот и кариерното развитие като основен компонент на т.нар. „гъвкавата сигурност”.


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  1. www.az.government.bg- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
  2. http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg


Оферти се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин” 16-20 ет. 1 ст. № 110 до до 17.00 ч. на 13.06.2012 г.


Документи

ОБЯВА, ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА Информация за сключен договор