Мехатроника и автоматизация

Сектор: Индустриален клъстер Мехатроника и автоматизация

Учреден: 22.12.2006 г.

Сфери на дейност: Членове на Клъстер Мехатроника и автоматизация са високотехнологични фирми, работещи в областта на машиностроенето, хардуера и софтуера. В допълнение на широкия обхват от специализирано ноу-хау членовете създават окомплектовка и изделия, защитени с патенти, които се изнасят в редица високоразвити западноевропейски държави, като Германия, Франция, Испания, Швеция, Великобритания, а също в Китай, Сингапур, Тайван, Южна Корея, Индия, САЩ, Бразилия и Мексико.

 

Членове:                                                                                                                                    

Институт по механика на БАН

Институт по системно инженерство и роботика

Машиностроителен факултет и катедра ТММ на ТУ-София

Фондация "ГИС - Трансфер Център" 

Българо-германска фирма «Спесима» ООД - София

Фирма "Спесима инженеринг" ООД - София 

Фирма «Ванико» ООД - Благоевград 

Фирма "Самел 90" АД - Самоков                                                                                          

Фирма "Стратекс" ООД - София                                                                                                                     

Фирма "Сатурн инженеринг"- София                                                                                                                          

Фирма «Кристиян-Дени» СД - Благоевград                                                                          

Фирма «Роботика» ООД - Велинград                                                                              

Фирма «Интелигентни системи за сигурност» ООД - Враца                                           

Фирма «Семис» СД - София                                                                                             

Фирма САТ ЕООД - София                                                                                                                  

Фирма "Пиксай" ООД - София                                                                                         

Фирма «ЕН Марвел Инженеринг» ЕООД - София                                                             

Фирма «Чита комерс» ООД - София                                                                                    

Фирма «Българска стопанска камара» EООД - София                                                

Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов" ЕООД                                   

Фондация "Приложни изследвания и комуникация"


Основни цели и задачи на индустриалния клъстер: Мехатрониката и автоматизацията предполагат свързване в производствени системи на механика, електроника и софтуер. Развитието на клъстера ще бъде насочено към това да се търсят експортно ориентирани пазарни ниши с цел реализирането на високо технологични продукти и услуги с висока добавена стойност. Като продукти и услуги ще се реализират мехатронни производствени системи, автоматизация на непрекъснати производства, софтуерни продукти за управление на агрегати, производства и фабрики (цифрово управление, MES, ERP и др.).

 

Основни дейности и подходи на индустриалния клъстер за постигане на набелязаните цели и задачи:                                                                                     

ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН РАЗКРОЙ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ" - СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА PHARE НА ЕС (Интегриран комплекс за високотемпературен разкрой на листов материал)

ПРОЕКТ "ПЛАЗМЕНО НАВАРЯВАНЕ" - СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА PHARE НА ЕС (Система за автоматизирано плазмено наваряване на инструменти и резервни части)

ПРОЕКТ "ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ И ТРАНСФЕР НА ТЕФНОЛОГИИ" (С насоченост в областта на микро и електромеханични системи МЕМС и рекоопериране на енергия. По договор между НИС при ТУ-София и Фонд "Научни изследвания", МОН на Република България. По този проект е изградена лаборатория "CAD, CAM, CAE в индустрията" с голямата награда ИКАР на БСК)

 

Контакти:

Д-р инж. Венцислав Славков, Председател на Клъстерния съвет:                                                                                                 

1592 София, бул. "Асен Йорданов" 9                                                                                                     

Фирма "Спесима" ООД                                                                                           

Тел.: +359 2 973 87 62,                                                                                                                

Факс: +359 2 979 09 46                                                                                                            

Е-mail: info@spesima.eu

 

Проф. Витан Гълъбов, председател на СКС на сектор "Мехатронни  системи и автоматизация":                                                                                                                  

1592 София, бул. "Асен Йорданов" 9                                                                                                     

Фирма "Спесима" ООД                                                                                           

Тел.: +359 2 973 87 62,                                                                                                               

Факс: +359 2 979 09 46                                                                                                          

Е-mail: info@spesima.eu 

 

Секторен референт - Стефан Павловв 
stefan_pavlov@mail.bg