БСК обявява процедура за избор на 11 преподаватели по ключови компетенции
04.02.2013

О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(единадесет преподаватели)

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин” № 16-20, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление): гр.София, ул. „Алабин” № 16-20 тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност: Административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура „открит избор” за определяне на изпълнители (единадесет преподаватели) за изпълнение на дейности с обект:

 

„Обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи”, с обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: Обучения 3 бр. в регион София по темите „Ефективни комуникации” (2 обучение) и „Управление на времето” (1 обучение).

Обособена позиция 2: Обучения 6 бр. в регион София по темите „Мотивация и работа в екип” (2 обучения), „Водене на преговори и изграждане на сътрудничество” (2 обучения) и „Вземане на решения и управление на конфликти” (2 обучения).

Обособена позиция 3:  Обучения 2 бр. в региони Пловдив и Бургас по темата „Управление на качеството”.

Обособена позиция 4: Обучения  4 бр. в град Перник по темите „Управление на времето” (1 обучение), „Водене на преговори и изграждане на сътрудничество” (1 обучение) и „Вземане на решения и управление на конфликти” (2 обучения)

Обособена позиция 5: Обучения 3 бр. в регион Бургас по темите „Мотивация и работа в екип” (1 обучение), „Управление на времето” (1 обучение) и „Водене на преговори и изграждане на сътрудничество” (1 обучение).

Обособена позиция 6: Обучения 3 бр. в регион Пловдив по темите „Мотивация и работа в екип” (1 обучение) „Ефективни комуникации” (1 обучение) и „Управление на времето” (1 обучение).

Обособена позиция 7: Обучения 3 бр. в гр. София по темите „Компетентност за действие (Приложна компетентност)” (1 обучение) и „Продажбени умения и ориентация към клиента” (2 обучения).

Обособена позиция 8: Обучения 2 бр. в гр. София по темата „Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух”.

Обособена позиция 9: Обучения 8 бр. в гр. София по дигитални компетентности.

Обособена позиция 10: Обучения 4 бр. в гр. Велико Търново по дигитални компетентности.

Обособена позиция 11: Обучения 4 бр. в гр. Стара Загора по дигитални компетентности.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.  Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  1. www.az.government.bg- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
  2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;- (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)
  4. В в бр. 28/02-03.02.2013 г. на в. „Сега”

 

Оферти се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин” 16-20 ет. 1 ст. № 110 до до 17.00 ч. 20.02.2013г.

 


Документи

Пояснителен документ [pdf] Пояснителен документ [doc] Рамкови програми (.pdf) Информация за сключен договор - позиции от 1 до 5 Информация за сключен договор - за обособена позиция 6 Информация за сключен договор - позиции от 7 до 11