БСК обявява процедура за избор на изпълнители за тестване на секторни модели и карти за оценка на компетенциите
04.02.2013

О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ/И

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони””, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

 

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул.”Алабин” № 16-20,  адрес за кореспонденция    тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтиц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура «открит избор»,  за определяне на изпълнител/и

за изпълнение на дейности с обект:

 

ТЕСТВАНЕ И ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗРАБОТЕНИТЕ СЕКТОРНИ МОДЕЛИ И КАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ (КОК) В ИЗБРАНИТЕ ПИЛОТНИ СЕКТОРИ.  ОБУЧЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО В ПИЛОТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА СЕКТОРНИ МОДЕЛИ, КАРТИ ЗА ОЦЕНКА (КОК) И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ (ИСОК) към ДОГОВОР BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. с обособени позиции:

 

Обособена позиция 1. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Металургия”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 2. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Електроника”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия за разработване и тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с ИСОК; 

Обособена позиция 3. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Туризъм”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 4. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Електротехника”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 5. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Млекопреработвателна промишленост”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 6. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Производство на мебели”.  Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 

Обособена позиция 7. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Машиностроене”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 8. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Месопреработване”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;  

Обособена позиция 9. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Консервна промишленост”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 10. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Производство на безалкохолни напитки”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 

Обособена позиция 11. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Химическа промишленост”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;  

Обособена позиция 12. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Охрана и сигурност”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 13. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Мехатроника”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;  

Обособена позиция 14. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Електромобили”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 

Обособена позиция 15. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Търговия на едро”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 

Обособена позиция 16. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Търговия на дребно”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 

Обособена позиция 17. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Фасилити мениджмънт”.  Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 18. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор F 43„Специализирани строителни дейности”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;

Обособена позиция 19. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор H 49„Сухопътен транспорт”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 

Обособена позиция 20. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор J 62„Дейности в областта на информационните технологии”.  Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК.  

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на
 адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните Интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg, и в бр. 28/02-03.02.2013 г. на в. „Сега”.

 

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1, ст. № 110  до 17.00 ч. на 25.02.2013г.

 

 


Документи

Пояснителен документ [pdf] Пояснителен документ [doc] Информация за сключени договори (без позиции 3 и 10) Информация за сключен договор по позиции 3 и 10