АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ: "Компетенции, професионална квалификация, образователно ниво на работната сила и ученето през целия живот"
17.05.2012

В рамките на проект
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони
"

 

БСК провежда анкетно проучване относно компетенциите,
професионалната квалификация, образователното ниво на
работната сила и ученето през целия живот.

 

Проектът се реализира от БСК, съвместно със социалните партньори, и има за цел да идентифицира потребностите
и да предложи ефективни бизнес модели за развитие потенциала на работната сила.

 

Проучването е в две части - за работодатели и за държавни институции.


Предоставените от Вас сведения ще бъдат обобщени в аналитичен доклад и няма да бъдат съобщавани поотделно.

 

Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 30 минути.

 

Молим Ви да отговаряте последователно и без пропуски на въпросите, в зависимост от дадените указания към тях.

 

Предварително благодарим за отделеното време!

 

За контакт:

Стефка Добрева
Тел.: +3592 932 09 69
Email: s.dobreva@bia-bg.com